Privacyverklaring

ZZP Mokum heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van jouw gegevens. Stichting ZZP Mokum (KvK 72815590) behartigt lokaal de collectieve belangen van ondernemende vakmensen (zzp’ers) in Amsterdam. Het speerpunt van de dienstverlening van Stichting ZZP Mokum is de belangenbehartiger van alle in Amsterdam gevestigde zzp ondernemers.

ZZP Mokum is een laagdrempelig platform voor ambitieuze zzp ondernemers in Amsterdam. Het is de verbindende factor tussen de kleine ondernemers in de stad met als doel elkaar te versterken door kennisdeling en bundeling van krachten. ZZP Mokum is een paraplu voor het zzp- ondernemerslandschap in de gemeente Amsterdam. Het platform heeft drie vaste taken:

 • Verbinden van zzp-ondernemers
 • Stimuleren van samenwerking en uitwisseling van informatie tussen ondernemers, organisaties en individuele zzp-ondernemers
 • Klankbord zijn voor het zzp-beleid van gemeente Amsterdam

ZZP Mokum

Hier gaat u een basis dienstverleningsovereenkomst mee aan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZZP Mokum verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met je te communiceren. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZZP Mokum. Gegevens die ZZP Mokum van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ZZP Mokum in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Sector en beroep
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bankgegevens

Verwerkt ZZP Mokum ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ZZP Mokum verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met ZZP Mokum, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en je te informeren over abonnementsgerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt over een van de diensten van ZZP Mokum, verwerken wij gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit ZZP Mokum. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van ZZP Mokum. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kan je dit aangeven door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als jij je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

Doeleinden
ZZP Mokum verwerkt jouw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken binnen ‘Mijn ZZP Mokum’ (op termijn).
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ZZP Mokum gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt ZZP Mokum zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

ZZP Mokum zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden jouw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

ZZP Mokum heeft toegang tot jouw niet-bijzondere persoonsgegevens. Dit om te zorgen dat we jou maximaal van dienst kunnen zijn als je gebruik wenst te maken van één van onze diensten. ZZP Mokum verstrekt jouw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist.

Omdat de diensten van ZZP Mokum in veel gevallen worden behandeld door ZZP Nederland, en de ledenadministratie voor ZZP Mokum ook door ZZP Nederland wordt afgehandeld, delen wij jouw gegevens met ZZP Nederland. Dit geeft jou ook de mogelijkheid om in te kunnen loggen op de website van ZZP Nederland. Hierdoor kan je belangrijke ondernemersdocumenten downloaden en meer informatie lezen die op het beveiligde deel van de website staat. ZZP Nederland gaat uiterst secuur om met jouw gegevens. Zij behandelen jouw gegevens op dezelfde manier als ZZP Mokum dat belooft te doen in dit document. Hier lees je de algemene voorwaarden en privacyverklaring van ZZP Nederland.

Jouw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, omdat je bijvoorbeeld via ons een boekhoudpakket met korting aan wilt schaffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de serviceorganisatie van ons crm-systeem of onze website, waardoor we jou een ‘mijn’-omgeving kunnen aanbieden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In alle overige gevallen vraagt ZZP Mokum op voorhand eerst jouw toestemming voordat je persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. ZZP Mokum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

ZZP Mokum gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Voor meer informatie over, het gebruik van, cookies verwijzen we u naar ons cookiereglement.

Websitebezoek besloten gedeelte

Voor het bezoeken van de ledenpagina’s van onze website, dan wel de ‘mijn’-omgeving is het vereist dat je bent aangesloten bij ZZP Mokum. Om te zorgen dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben, zal je te allen tijde gevraagd worden in te loggen met jouw “Aansluitnummer en het enkel bij jouw bekende wachtwoord”.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar administratie@zzpmokum.nl. Verder is het zo dat jouw persoonsgegevens alleen kunnen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Beveiliging

ZZP Mokum hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. ZZP Mokum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ZZP Mokum toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ZZP Mokum gebruik maakt van de diensten van derden, zal ZZP Mokum in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zzpmokum.nl.

OPT-OUT

Om het gebruik van Mijn ZZP Mokum zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan ZZP Mokum je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van jouw inschrijving of een bevestiging van jouw aanmelding voor een juridisch abonnement of een activiteit (workshop etc.) door ZZP Mokum georganiseerd, dan wel een betalingsbevestiging voor opname in jouw eigen administratie. Deze serviceberichten bevatten enkel de door jou aan ZZP Mokum verstrekte persoonsgegevens, zoals deze ook te allen tijde zijn in te zien via de “mijn’-omgeving. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. ZZP Mokum beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Voor overige berichten, zoals onze nieuwsbrief is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien je geen prijs stelt op informatie over ZZP Mokum of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van jouw gegevens, anders dan het doel waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie door ZZP Mokum zijn opgevraagd bij jouw aanmelding voor een abonnement, kan je dit aan ons doorgeven via een mail naar info@zzpmokum.nl.

Wijzigingen privacy beleid

ZZP Mokum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website.

Jouw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal ZZP Mokum dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt volgens de interne klachtenprocedure. Jouw verzoek kan je indienen via het online contactformulier, in te vullen op de website van ZZP Mokum. Je ontvangt binnen twee weken na ontvangst van jouw klacht een schriftelijke reactie van ons.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan je contact opnemen met de afdeling administratie van ZZP Mokum, via het e-mailadres info@zzpmokum.nl.

Responsible Disclosure

Bij ZZP Mokum vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen jou:

 • Je bevindingen, na ontdekking van de kwetsbaarheid, aan ons door te geven.
 • Je bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar info@zzpmokum.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware of backdoor,
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 11-3-2019.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste ZZP Nieuws in Amsterdam.